United Cathedral Foundations opent faciliteiten voor bezoekers

Sinds half mei is de Dom van Naumburg weer open voor bezoekers.

Let op het volgende:

1.) Het dragen van een mond-neus bedekking in het kathedraal ensemble is verplicht en een voorwaarde voor toegang.

2.) Onmiddellijk na binnenkomst is elke gast verplicht zijn handen te desinfecteren.

3.) Alle bezoekers worden aangemoedigd om, indien mogelijk, zonder contant geld te betalen.

4). Het bezoek aan de kathedraal en de aangrenzende gebouwen vindt plaats na een rondleiding.

5). Bezoekers zijn verplicht de afstands- en hygiënevoorschriften in acht te nemen. Tussen bezoekers, toezichthoudend personeel en loketpersoneel moet een minimumafstand van ten minste 1,5 meter in acht worden genomen. Dit geldt voor de gehele duur van het verblijf in de kathedraal en de aangrenzende gebouwen.

6.) De beperkingen van het aantal personen dat voor sommige kamers is aangewezen, moeten strikt worden nageleefd.

7.) Niemand met identificeerbare symptomen van SARS-CoV-2 of verkoudheidsverschijnselen zal het museum worden binnengelaten.

8.) Bezoekers die in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een besmet persoon, mogen de kathedraal en de tentoonstellingsruimten niet betreden.

9.) De Vereinigte Domstifter hechten veel belang aan de veiligheid van bezoekers en personeel. Mocht er ondanks de uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toch een besmetting met het COVID-19 virus optreden, dan aanvaarden de Vereinigte Domstifter geen aansprakelijkheid.

Informatie over gegevensbescherming bij het verzamelen van bezoekersgegevens

De Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz zijn op grond van de achtste verordening betreffende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (achtste verordening betreffende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2) van 15.09.2020 verplicht de bezoekers van de dom van Naumburg tijdens geboekte rondleidingen, speciale rondleidingen en evenementen te registreren. Het verzamelen van uw gegevens volgens de richtsnoeren van de DSGVO dient om de besmettingsketen van SARS-CoV-2 te kunnen traceren en indammen. Uw gegevens worden acht weken bewaard en daarna gewist.

Beginselen van de gegevensverwerking bij de Verenigde Kathedraalstichtingen van Merseburg en Naumburg en het Collegiale Kapittel van Zeitz

Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), stellen wij u hieronder graag onze informatie over gegevensbescherming voor:

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Verantwoordelijke persoon in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Domplein 19 | 06618 Naumburg

Vertegenwoordigd door:
Directeur van de abdij Dr. Holger Kunde
Contact: Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0 | Fax: +49 (0) 3445 23 01 110 | E-mail: info@vereinigtedomstifter.de

Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?
Indien wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij die uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen of verzameld. Gegevensverwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk indien de noodzakelijke wettelijke vereisten overeenkomstig art. 6 (4) DSGVO bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard alle informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO en artikel 14, lid 4, DSGVO in acht nemen.

Op welke rechtsgrondslag is dat gebaseerd?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel - voor zover er geen andere specifieke wettelijke bepalingen zijn - art. 6 DSGVO. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking:
- Toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO)
- Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)
- Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO)
- Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO)

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van art. 21 DSGVO.

De Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz zijn op grond van de achtste verordening betreffende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 in Saksen-Anhalt (achtste verordening ter beperking van de verspreiding van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2) van 15.09.2020 verplicht de bezoekers van de dom van Naumburg tijdens geboekte rondleidingen, speciale rondleidingen en evenementen te registreren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Om de besmettingsketens te kunnen traceren, worden uw gegevens gedurende acht weken bewaard.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als wij daartoe door de gezondheidsinstantie van de Burgenlandkreis worden verzocht, als de doorgifte is toegestaan op grond van een belangenafweging in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Waar worden de gegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in rekencentra in de Bondsrepubliek Duitsland.

Uw rechten als "betrokkene
U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan van u bewijsmateriaal kunnen verlangen waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn. Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent. Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Ook in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving bestaat een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt met name het recht om op grond van artikel 21, leden 1 en 2, DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing, indien dit op basis van een belangenafweging gebeurt. Wij maken geen gebruik van verwerking op basis van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering zoals gedefinieerd in art. 22 DSGVO.

Onze functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben in ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt haar bereiken via de volgende contactmogelijkheden:
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Charlotte Tennler - functionaris voor gegevensbescherming
Domplein 19 | 06618 Naumburg
Telefoon: +49 (0) 3445 23 01 0 | Fax: +49 (0) 3445 23 01 110 | E-mail: info@vereinigtedomstifter.de

Recht van beroep
U hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Status: 17.9.2020

Scroll-To-Top-Button
NL
Ga naar de inhoud