Algemene Voorwaarden (AV)

Geldig voor groepstoerisme (uitvoering van rondleidingen en educatieve museumprojecten) op alle locaties van de Verenigde Kathedraalstichtingen van Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij van Zeitz.

De algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en de Vereinigte Domstiftern zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz voor groepstoerisme in de plaatsen Merseburg, Naumburg en Zeitz. De klant aanvaardt de algemene voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling.

Bestelling en sluiting van het contract
De klant stuurt zijn aanvraag in schriftelijke vorm (brief, fax, e-mail, contactformulier) met de gewenste inspectiedatum en de gewenste rondleiding of projectaanbieding naar de Bezoekersdienst van de Merseburg of de kathedraal van Naumburg. Voor reserveringen in de Abdijbibliotheek Zeitz kunt u terecht bij de Bezoekersdienst van de Naumburg Kathedraal ...aan te pakken.

De bestelling voor de rondleiding en/of het project moet ten minste één week voor de gewenste datum schriftelijk bij de Bezoekersdienst worden ingediend. De klant ontvangt een schriftelijke orderbevestiging. Hiermee is het contract gesloten.

De mogelijkheid om een mondeling aangevraagde bezichtigingsafspraak, rondleiding of projectaanbieding te reserveren vervalt na 7 dagen. Na deze termijn behoudt de Bezoekersdienst zich het recht voor de afspraak te verplaatsen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte voor tourgroepen is 25 personen, vanaf de 26e persoon moet de groep worden opgedeeld. Overschrijding van deze grens is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk na overleg met de bezoekersdienst.

Voor kinder- en schoolgroepen is de maximale groepsgrootte 25 personen. Indien de groep uit minder dan 10 deelnemers bestaat, wordt een forfaitair tarief voor 10 personen aangerekend voor museumeducatieve projecten. Elke groep moet tijdens de gehele duur van de rondleiding of het project onder toezicht staan van ten minste één begeleider (b.v. een leraar).

Groepsgedrag
Roken en het nuttigen van dranken en etenswaren is in geen van de vestigingen van de Verenigde Kathedraalstichtingen Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij Zeitz toegestaan.

Voor het maken van foto's in de binnenruimtes moet een vergunning van 2,00 euro worden verkregen. Het maken van foto's en video's is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Doorgifte aan derden en commercieel gebruik is niet toegestaan, hiervoor is schriftelijke toestemming en een contractuele regeling door de Vereinigte Domstifter nodig.

Evenzo is het ten strengste verboden het historische weefsel van het gebouw en de kunstwerken, alsmede de bibliotheek- en archiefcollecties aan te raken.

Honden zijn niet toegestaan in alle locaties van de Vereinigte Domstifter. Uitzonderingen op deze regel zijn blindengeleidehonden, diensthonden, b.v. van de politie, en reddingshonden die een test hebben ondergaan.

Prijzen
Met de bevestiging van de reservering aanvaardt de klant de geldende toegangsprijzen, toeslagen voor rondleidingen en projectkosten. De audiogids is inbegrepen in de toegangsprijs bij aankoop van een enkel ticket zonder rondleiding. Gelieve er rekening mee te houden dat er korte wachttijden kunnen zijn voor het lenen van de audiogidsen wegens de toegenomen vraag. Alle entreegelden, rondleidingen en projectkosten zijn vrijgesteld van BTW volgens § 4 Nr. 20a UstG. Een gedetailleerd prijsoverzicht is te vinden op de respectieve websites van de Vereinigte Domstifter.

Kortingen 
Per ingeschreven reisgezelschap (vanaf 15 betalende personen) krijgen maximaal 1 reisleider en 1 buschauffeur gratis toegang en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de rondleiding. Het verlaagde groepstarief voor de toegangsprijzen geldt vanaf 15 deelnemers.

Per ingeschreven groep kinderen of leerlingen (tot 25 personen) zijn maximaal 1 leerkracht en 1 andere begeleider vrijgesteld van de toegangs- of projectkosten. Alle andere begeleidende personen betalen de geldende projectprijs of de toegangsprijs voor de school. Indien materiaal wordt gebruikt, zullen deze kosten extra in rekening worden gebracht.

Annuleringen 
Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Een mondelinge annulering is niet mogelijk. Een gratis annulering kan tot 5 dagen voor de bevestigde datum worden gedaan.

Vanaf vier dagen voor de geboekte datum wordt een annuleringsvergoeding van 40% van de in rekening gebrachte tour- of projectkosten (minus de materiaalkosten) in rekening gebracht.

Bij annulering van een project of rondleiding 2 dagen of minder voor de afgesproken datum wordt 80 % van de afgesproken rondleiding- of projectkosten (minus de materiaalkosten) in rekening gebracht.

Indien de groep zonder annulering niet op de afgesproken ontmoetingsplaats verschijnt, wordt het totale bedrag van de entree- en gidsgelden of de projectkosten (minus het materiaal) in rekening gebracht.

Veranderingen in het aantal deelnemers 
Wijzigingen in het aantal deelnemers moeten schriftelijk worden doorgegeven tot 3 dagen voor de bevestigde datum. In geval van niet aangekondigde wijzigingen bestaat er geen recht op vermindering of verhoging van het aantal reisgezelschappen of op teruggave van gereserveerde toegangskaarten.

In geval van verhoging van het aantal deelnemers op de dag van de rondleiding, zal het werkelijke aantal bezoekers in rekening worden gebracht. Indien het aantal deelnemers tot een minimum wordt beperkt, behouden de Vereinigte Domstifter zich het recht voor om de tour- of projectkosten (minus het materiaal) voor het oorspronkelijk ingeschreven aantal deelnemers in rekening te brengen. In dat geval wordt de door de bezoekersdienst bevestigde inschrijving als bindend beschouwd.

Vertragingen 
De door de Bezoekersdienst bevestigde inschrijving is bindend ten aanzien van de datum (datum en uur). Het bezoek of de rondleiding of projectdienst kan alleen worden gegarandeerd op het bevestigde tijdstip. In geval van een vertraging van meer dan 15 minuten vervalt het recht van de klant op de dienst. Ook indien de rondleiding of projectdienst niet wordt verleend, komt 80 % van de overeengekomen rondleidingprijs voor rekening van de klant.

Het recht om de instellingen van de Verenigde Kathedraal Stichtingen te bezoeken blijft bestaan. Bij het verlenen van toegang wordt rekening gehouden met de bezetting van het gebouw en met de evenementen die er plaatsvinden.

Na overleg ter plaatse kan de rondleiding van de vertraagde groep - met volledige betalingsverplichting - worden ingekort of, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel - verlengd tegen een meerprijs (15,00 euro per gids, per ½ uur of gedeelte daarvan). De klant kan geen aanspraak maken op deze goodwillregeling.

Betaling 
Betaling (toegangs- en gidstarief of projectkosten) kan ter plaatse contant, via girale betaling of tegen factuur. In geval van facturering is de overlegging van een voucher (kostendeclaratie van de reisorganisator) vereist.

De facturen zullen door de Vereinigte Domstiftern uiterlijk aan het begin van de volgende maand worden toegezonden. In geval van facturatie naar niet-Europese landen worden, tot een factuurbedrag van 2.500,00 euro, bijkomende 7,00 euro bankkosten aangerekend.

recht van beheer
In alle vestigingen van de Verenigde Domstichtingen Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij Zeitz zijn rondleidingen, de uitvoering van museumeducatieve projecten en verklarende begeleiding in principe voorbehouden aan door de Verenigde Domstichtingen geautoriseerd personeel.

Aansprakelijkheid
De United Cathedral Foundations zijn in het kader van de wettelijke bepalingen slechts aansprakelijk voor plichtsverzuim in geval van eigen opzet of grove nalatigheid.

Slotbepalingen 
Voor wijzigingen en aanvullingen is het schriftelijke formulier vereist. De bevoegde rechtbank voor beide overeenkomstsluitende partijen is Naumburg.

Indien een van de bepalingen van de voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover bepalingen geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of ongeldig zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de wettelijke bepalingen.

Naumburg, maart 2020

Download (als PDF):
Algemene voorwaarden voor groepstoerisme en schoolgroepen

Scroll-To-Top-Button
NL
Ga naar de inhoud