Algemene voorwaarden (AV) van de Verenigde Kathedraalstichtingen van Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij van Zeitz

Download (als PDF):

AGB_Richtlijn_Onderwijs_Projecten_2022-04

AGB_Online-Shop_2022-04

GTC_Transfer_of_Rooms_2022-04

 

Voor rondleidingen, educatie- en voorlichtingsprojecten

1. toepassingsgebied

De algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en de Vereinigte Domstiftern zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz voor groepstoerisme in de plaatsen Merseburg, Naumburg en Zeitz. De klant aanvaardt de algemene voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling.

2. reservering en sluiting van het contract

De klant stuurt zijn aanvraag schriftelijk (brief, fax, e-mail, contactformulier) met de gewenste bezoekdatum en het gewenste rondleiding- of projectaanbod naar de bezoekersdienst van de Vereinigte Domstifter of de Dom van Merseburg of Naumburg. Reserveringsaanvragen voor de Abdijbibliotheek Zeitz moeten worden gericht aan de bezoekersdienst van de Verenigde Kathedraalstichtingen.

Bezoekers Service Merseburg Kathedraal
Kathedraalplein 7
06217 Merseburg
Tel: +49 (0) 3461/21 00 45
Fax: +49 (0) 3461/72 06 21
E-mail: fuehrung@merseburger-dom.de
www.merseburger-dom.de

Bezoekersdienst Naumburgse Dom
Domplatz 16/17
06618 Naumburg
Tel: +49(0) 3445/23 01-133
Fax: +49(0) 3445/23 01-134
E-mail: fuehrung@naumburger-dom.de
www.naumburger-dom.de

Bezoekersdienst Verenigde Kathedraal Stichtingen
Domplatz 19
06618 Naumburg
Tel: +49(0) 3445/23 01-133
Fax: +49(0) 3445/23 01-134
E-mail: stiftsbibliothekzeitz@vereinigtedomstifter.de
www.stiftsbibliothek-zeitz.de

De bestelling voor de rondleiding en/of het project moet ten minste één week voor de gewenste datum schriftelijk bij de Bezoekersdienst worden ingediend. De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de reservering. Hiermee treedt het contract in werking. De mogelijkheid om een mondeling aangevraagde afspraak voor een rondleiding, rondleiding of projectaanbod te reserveren vervalt na zeven dagen. Na het verstrijken van deze termijn behoudt de dienst Bezoekers zich het recht voor de aanstelling opnieuw toe te wijzen.

3. vergoedingen en facturering

Met de bevestiging van de reservering aanvaardt de klant de geldende toegangsprijzen, toeslagen voor rondleidingen en projectkosten. De audiogids is inbegrepen in de toegangsprijs bij aankoop van een enkel ticket zonder rondleiding. Gelieve er rekening mee te houden dat er korte wachttijden kunnen zijn voor het lenen van de audiogidsen wegens de toegenomen vraag.kan. Alle entreegelden, rondleidingen en projectkosten zijn vrijgesteld van BTW overeenkomstig § 4 nr. 20a UstG. Een gedetailleerd prijsoverzicht is te vinden op de respectieve websites van de Vereinigte Domstifter.

Per geregistreerde reisgezelschap (vanaf 15 betalende personen), maximaal 1 reisleider en 1 buschauffeur krijgen gratis toegang, evenals de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de rondleiding. Het verlaagde groepstarief voor de toegangsprijzen geldt vanaf 15 deelnemers.

Per Geregistreerde groep kinderen of leerlingen (tot 25 personen), maximaal 1 docent en 1 andere begeleider zijn vrijgesteld van de toegangs- of projectkosten. Alle andere begeleidende personen betalen de geldende projectprijs of de toegangsprijs voor de school. Indien materiaal wordt gebruikt, zullen deze kosten extra in rekening worden gebracht.

De maximale groepsgrootte voor tourgroepen is 25 personen, vanaf de 26e persoon moet de groep worden opgedeeld. Overschrijding van deze grens is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk na overleg met de Bezoekersdienst. Voor kinder- en schoolgroepen is de maximale groepsgrootte 25 personen. Indien de groep uit minder dan 10 deelnemers bestaat, wordt voor museumeducatieve projecten een forfaitair tarief voor 10 personen aangerekend. Elke groep moet tijdens de gehele duur van de rondleiding of het project onder toezicht staan van ten minste één begeleider (b.v. een leraar).

Betaling (toegangs- en gidstarief of projectkosten) kan ter plaatse contant, via girale betaling of tegen factuur. In geval van facturering is de overlegging van een voucher (kostendeclaratie van de reisorganisator) vereist.

De facturen zullen door de Vereinigte Domstiftern uiterlijk aan het begin van de volgende maand worden toegezonden. In geval van facturatie naar niet-Europese landen worden, tot een factuurbedrag van 2.500,00 euro, bijkomende 7,00 euro bankkosten aangerekend.

4. wijziging van het aantal deelnemers en annulering

Wijzigingen in het aantal deelnemers moeten uiterlijk drie dagen voor de bevestigde datum schriftelijk worden meegedeeld. In geval van niet aangekondigde wijzigingen bestaat er geen recht op vermindering of verhoging van het aantal reisgroepen of op teruggave van gereserveerde tickets.

In geval van verhoging van het aantal deelnemers op de dag van de rondleiding, zal het werkelijke aantal bezoekers in rekening worden gebracht. Indien het aantal deelnemers tot een minimum wordt beperkt, behouden de Vereinigte Domstifter zich het recht voor om de tour- of projectkosten (minus het materiaal) voor het oorspronkelijk ingeschreven aantal deelnemers in rekening te brengen. In dat geval wordt de door de bezoekersdienst bevestigde inschrijving als bindend beschouwd.

De door de Bezoekersdienst bevestigde inschrijving is bindend ten aanzien van de datum (datum en uur). Het bezoek of de rondleiding of projectdienst kan alleen worden gegarandeerd op het bevestigde tijdstip. In geval van een vertraging van meer dan 15 minuten vervalt het recht van de klant op de dienst. Ook indien de rondleiding of projectdienst niet wordt verleend, komt 80 % van de overeengekomen rondleidingprijs voor rekening van de klant.

Het recht om de instellingen van de Verenigde Kathedraal Stichtingen te bezoeken blijft bestaan. Bij het verlenen van toegang zal rekening worden gehouden met de bezettingsgraad van de lokalen en met de evenementen die er plaatsvinden. Na overleg ter plaatse kan de rondleiding van de vertraagde groep - met volledige betalingsverplichting - worden ingekort of, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel - verlengd tegen een meerprijs (15,00 euro per gids, per ½ uur of gedeelte daarvan). De klant kan geen aanspraak maken op deze goodwillregeling.

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Mondelinge annulering is niet mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot vijf dagen voor de bevestigde datum.

Vanaf vier dagen voor de geboekte datum wordt een annuleringsvergoeding van 40 % van de in rekening gebrachte project- of rondleidingprijs (minus de materiaalkosten) in rekening gebracht. Indien een project of rondleiding twee dagen of minder voor de afgesproken datum wordt geannuleerd, wordt 80 % van het afgesproken rondleidingstarief of projecttarief (minus de materiaalkosten) in rekening gebracht.

Indien de groep zonder annulering niet op de afgesproken ontmoetingsplaats verschijnt, wordt het totale bedrag van de entree- en gidsgelden of de projectkosten (minus het materiaal) in rekening gebracht.

5. veiligheidsvoorschriften, groepsgedrag en aansprakelijkheid

Roken en het nuttigen van dranken en etenswaren is niet toegestaan op de terreinen van de Verenigde Kathedraalstichtingen Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij Zeitz. Voor het maken van foto's in de binnenruimtes moet een vergunning van 2,00 euro worden verkregen. Het maken van foto's en video's is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Het doorgeven aan derden of het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan; hiervoor is schriftelijke toestemming en een contractuele regeling door de Vereinigte Domstifter vereist. Evenzo is het ten strengste verboden het historische weefsel van het gebouw en de kunstwerken, alsmede de bibliotheek- en archiefcollecties aan te raken.

Honden zijn niet toegestaan in alle locaties van de Vereinigte Domstifter. Uitzonderingen op deze regel zijn blindengeleidehonden, diensthonden, b.v. van de politie, en reddingshonden die een test hebben ondergaan.

In alle plaatsen van de Verenigde Kathedraal Stichtingen Merseburg en Naumburg en de Collegiale Abdij Zeitz zijn rondleidingen, de uitvoering van educatieve en bemiddelingsprojecten en de verklarende begeleiding in principe voorbehouden aan door de Verenigde Kathedraal Stichtingen geautoriseerd personeel.

De United Cathedral Foundations zijn in het kader van de wettelijke bepalingen slechts aansprakelijk voor plichtsverzuim in geval van eigen opzet of grove nalatigheid.

6. slotbepalingen

Voor wijzigingen en aanvullingen is het schriftelijke formulier vereist. De bevoegde rechtbank voor beide overeenkomstsluitende partijen is Naumburg.

Indien een van de bepalingen van de voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover bepalingen geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of ongeldig zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de wettelijke bepalingen.

Naumburg, 1 april 2022

Download (als PDF):

AGB_Richtlijn_Onderwijs_Projecten_2022-04

 

Voor het ter beschikking stellen van lokalen en ruimten

1. toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor het tijdelijk gebruik van lokalen en terreinen van de Vereinigte Domstifter voor de organisatie van evenementen zoals conferenties, seminars, lezingen, vergaderingen, recepties en dergelijke.
De algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen de organisator en de Vereinigte Domstiftern zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz (Vereinigte Domstifter) in de stichtingsplaatsen Merseburg, Naumburg en Zeitz. De organisator aanvaardt de voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling.
De organisator heeft het recht verdere dienstverleners (bijvoorbeeld cateraars, geluidstechnici, muzikanten) in te schakelen om voor de veiligheid van het evenement te zorgen. De Vereinigte Domstifter moet ten minste 4 weken voor de aanvang van het evenement schriftelijk in kennis worden gesteld van de contactpersonen (naam en telefoonnummer).
 
2. reserveringsaanvraag en sluiting van het contract
De organisator zendt een niet-bindende boekingsaanvraag schriftelijk (contactformulier op de website van de Vereinigte Domstifter | brief | fax | e-mail) met details over de organisator, datum van het evenement, soort evenement, locatie (zalen, ruimtes) enz. naar: Vereinigte Domstifter, Domplatz 19, 06618 Naumburg | Fax: 03445/23 01-107 | E-Mail: info@vereinigtedomstifter.de).
Een niet-bindend aanbod wordt in eerste instantie schriftelijk door de Vereinigte Domstifter gedaan. De overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen nadat de offerte door de organisator is ondertekend en vervolgens door de Vereinigte Domstifter een schriftelijke bevestiging van de reservering is afgegeven. De Vereinigte Domstifter behouden zich het recht voor, een termijn voor de geldigheid van het aanbod vast te stellen.
De reservatie van zalen en ruimtes voor evenementen vormt een huurrelatie. Onderverhuur en wederverhuur is daarom niet toegestaan zonder toestemming.
 
3. vergoedingen en facturering
De gebruiksvergoedingen zijn nettoprijzen, vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering van het contract.
De in de offerte vermelde facultatieve diensten (bv. extra techniek, tafels, tafellinnen) zullen worden aangerekend volgens de werkelijke uitgaven of het werkelijke gebruik.
De door de Vereinigte Domstifter aangeboden arrangementen worden per deelnemer in rekening gebracht naar gelang van het opgegeven aantal deelnemers (ook indien minder deelnemers zijn komen opdagen en een correctie van de deelnemers niet tijdig heeft plaatsgevonden). Het is niet mogelijk maaltijden en dranken die niet zijn gebruikt, in rekening te brengen.
De facturering door de Vereinigte Domstifter geschiedt na het evenement. Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald.
In geval van betalingsachterstand is de Vereinigte Domstifter gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen.
 
4. wijziging van het aantal deelnemers, de benodigde ruimte, annuleringen en terugtrekking
Voor een wijziging van de inhoud van het contract tot de volledige annulering van het contract is de schriftelijke vorm vereist. Mondelinge annulering is niet mogelijk.
Vermindering of volledige annulering van de gereserveerde ruimte kan kosteloos geschieden tot 4 weken voor de bevestigde datum.
Vanaf 4 weken voor de geboekte datum wordt een annuleringskost van 50 procent aangerekend.
Indien de annulering 1 week of minder voor de overeengekomen datum plaatsvindt, of indien zonder annulering geen gebruik wordt gemaakt van de overeengekomen diensten, zal 90 procent van de overeengekomen vergoedingen in rekening worden gebracht.
De Vereinigte Domstifter heeft het recht zich uit de uitvoering van de overeenkomst terug te trekken, indien overmacht of andere onvoorzienbare omstandigheden buiten hun wil de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de veiligheid of de goede naam van de Vereinigte Domstifter door de verhuur in gevaar zou kunnen worden gebracht. In dit geval kan geen schadevergoeding worden geëist van de Vereinigte Domstifter.
 
5. veiligheidsvoorschriften, -plichten en -aansprakelijkheid
De organisator wordt meegedeeld dat hij zich in een belangrijk monument van de Duitse kunst en geschiedenis bevindt en alles in het werk moet stellen om schade te voorkomen. Hij verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet op de monumentenzorg van de deelstaat Saksen-Anhalt van 21.10.1991 (GVBl. LSA nr. 33/1991) met bijzondere aandacht in acht te nemen.
De organisator is aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijk letsel ten gevolge van het gebruik, alsmede voor verlies van meubilair, technologie en inventaris. Opgelopen schade zal onmiddellijk op kosten van de organisator worden hersteld door deskundige restaurateurs of door de Vereinigte Domstiftern aangewezen gespecialiseerde bedrijven indien kan worden bewezen dat de organisator de schade heeft veroorzaakt. De organisator is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dienstverleners die door hem zijn aangesteld.
Bij het sluiten van het contract wordt een passende verzekeringsdekking (aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering) afgesloten.
De organisator dient op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten de voorzorgsmaatregelen, vergunningen en bijkomende diensten te laten verlenen die noodzakelijk kunnen zijn voor het goede verloop van het evenement. Het gaat met name om maatregelen voor brandbeveiliging en voor ongevallen- en spoedeisende hulp, alsmede om aan derden verschuldigde rechten, met name GEMA-heffingen, sociale verzekering van kunstenaars, vermakelijkheidsbelasting, enz.
Voor de bescherming van het bouwwerk is het noodzakelijk dat de organisator de voorschriften van de brandweer naleeft. Versieringsmateriaal moet voldoen aan de voorschriften van de brandweer. Voor het plaatsen en bevestigen van voorwerpen is de toestemming van de Vereinigte Domstifter vereist. Deuren en brandblusapparatuur mogen niet worden geblokkeerd.
Voor het gebruik van de eigen elektrische apparatuur van de organisator is de toestemming van de Vereinigte Domstifter vereist. Storingen of schade veroorzaakt door het gebruik van deze apparatuur
Schade aan de technische uitrusting van de Vereinigte Domstifter komt ten laste van de organisator.
Roken en open vuur zijn ten strengste verboden in de evenementenruimtes. Rookontwikkeling leidt tot de automatische alarmering van de hulpdiensten. Indien de hulpdiensten worden ingeschakeld wegens niet-naleving van deze voorwaarde, draagt de huurder de kosten van de oproep. Roken in de open lucht en het aansteken van kaarsen e.d. is verboden. (tuin en klooster van de kathedraal, binnenplaats van het klooster) is alleen toegestaan op afspraak en met de uitdrukkelijke toestemming van de Vereinigte Domstifter in de daartoe bestemde ruimten.
De United Cathedral Foundations zijn in het kader van de wettelijke bepalingen slechts aansprakelijk voor plichtsverzuim in geval van eigen opzet of grove nalatigheid.
 
6. slotbepalingen
Voor wijzigingen en aanvullingen is het schriftelijke formulier vereist. De bevoegde rechtbank voor beide overeenkomstsluitende partijen is Naumburg.
Indien een van de bepalingen van de voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover bepalingen geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of ongeldig zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de wettelijke bepalingen.
 
Naumburg, 1 april 2022

Download (als PDF):

GTC_Transfer_of_Rooms_2022-04

 

Voor de online winkel

1. sluiting van het contract
De Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg en het Kollegiatstift Zeitz, Domplatz 19, 06618 Naumburg, komen met de koper overeen dat de volgende algemene betalings- en leveringsvoorwaarden als bindend worden aanvaard. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op deze en alle latere transacties met de koper. Onze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn in geval van een online bestelling wanneer het bestelformulier wordt verzonden, in geval van een bestelling per fax wanneer de fax wordt verzonden, en in geval van een schriftelijke bestelling wanneer de brief of e-mail wordt verzonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan ons aanbod zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten aanzien van ontwerp, hoeveelheid, prijs, levertijd en leveringsmogelijkheid. De leveringscontracten worden gesloten hetzij door schriftelijke orderbevestiging na de bestelling van de koper, hetzij door onze levering. Alle aanvullende overeenkomsten, ook die betreffende de uitvoering van de bestelling, behoeven een afzonderlijke schriftelijke bevestiging van de Vereinigte Domstifter om geldig te zijn.
 
2. informatie-eisen
De klant is verplicht bij de inschrijving waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. In geval van onjuiste informatie heeft United het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.
De klant zorgt ervoor dat het door hem opgegeven e-mailadres bereikbaar is en dat de ontvangst van berichten niet wordt verhinderd door het doorsturen, afsluiten of overvullen van het e-mailaccount.
 
3. verkoopprijzen
De prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief de momenteel geldende Duitse belasting op de toegevoegde waarde. Voor zover er meer dan 4 maanden liggen tussen de bestelling en de levering zonder dat de verkoper in gebreke is, is de verkoper gerechtigd een verhoging van de catalogusprijs na het verstrijken van 4 maanden aan de koper door te berekenen. Voor een dergelijke prijsverhoging is de instemming van de koper niet vereist. De in de orderbevestiging meegedeelde prijzen zijn evenwel doorslaggevend.
 
4. binnenlandse betalingsvoorwaarden
Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden via PayPal, creditcard of giro. Andere betalingen, met name betaling per cheque of in contanten, kunnen niet in behandeling worden genomen en ontslaan de klant niet van de verplichting om de prijs via een van de voornoemde betalingswijzen te betalen.
Een factuur kan later schriftelijk worden aangevraagd op shop@vereinigtedomstifter.de.
 
5. levering
De producten worden uitsluitend geleverd door onafhankelijke transportbedrijven na ontvangst van betaling en binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Alle aangeboden producten zijn, tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd tot 6 werkdagen na ontvangst van de bestelling). Een bindende verzenddatum kan alleen voortvloeien uit de orderbevestiging of andere individuele communicatie. Schadevergoeding in geval van vertraagde levering is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. Indien de aangeboden producten niet kunnen worden geleverd omdat het door de klant opgegeven leveringsadres onjuist of onvolledig is, komen alle verzendingskosten voor rekening van de klant.
PrintAtHome wordt gebruikt voor alle online tickets en tickets voor evenementen, een gratis leveringsdienst voor tickets via e-mail.
 
6. annulering
(1) Er is geen herroepingsrecht met betrekking tot tickets in overeenstemming met § 312 g paragraaf 2 nr. 9 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als deze online of via de Infoline zijn geboekt.
(2) Betaalde toegangsbewijzen en tickets voor evenementen en deelname aan rondleidingen door het publiek kunnen niet worden geannuleerd. In uitzonderlijke gevallen kan een terugbetaling plaatsvinden indien het ticket werd geboekt in combinatie met een groepsreis die tijdig werd geannuleerd. Annulering van groepsrondleidingen is mogelijk per brief aan de Bezoekersdienst van de Dom van Naumburg Domplatz 19 in 06618 Naumburg per fax +49 (0)3445/2301134 of per e-mail aan fuehrung@naumburger-dom.de. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor annuleringen die tot 5 werkdagen (per post) voor de datum van de afspraak worden ontvangen. In dat geval wordt het factuurbedrag voor de geannuleerde dienst volledig terugbetaald. In geval van annulering na voornoemde termijn of indien de groep niet verschijnt op de overeengekomen datum, is het volledige factuurbedrag verschuldigd. De ontvangst van de annulering door de Bezoekersdienst van de Dom van Naumburg is bepalend voor de naleving van de termijn; de klant dient hiervan het bewijs te leveren. Annulering van afzonderlijke diensten van het aanbod is niet mogelijk in geval van vermindering van het aantal deelnemers, de overeengekomen betaling is volledig verschuldigd.
(3) In geval van bijzondere sluitingen van de Dom van Naumburg of Merseburg als gevolg van ongunstige omstandigheden (bijv. pandemie) en daarmee het vervallen van de gekochte tickets, zal de aankoopprijs volledig worden terugbetaald.
(4) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de overige producten.
 
7. eigendomsvoorbehoud en veiligstelling van vorderingen
De levering blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van inbeslagneming of andere ingrepen door derden in de geleverde voorwerpen, dient de besteller de verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. In geval van wanprestatie van de Koper, met name in geval van betalingsverzuim, heeft de Verkoper het recht de geleverde goederen na het stellen van een termijn terug te nemen en is de Koper verplicht deze terug te geven.
 
8. wijziging van ontwerp en model
De verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, het model en de kleuren, op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts gering zijn of de wijzigingen in de handel gebruikelijk zijn of objectief gezien positief zijn voor de klant. De wijzigingen moeten redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met de belangen van de verkoper.
 
9. annuleringskosten
Indien de besteller zich ten onrechte terugtrekt van een geplaatste order, kan de verkoper, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te vorderen, 10 % van de verkoopprijs vorderen voor de kosten van de verwerking van de order en voor de gederfde winst. De besteller behoudt zich het recht voor een lagere schade te bewijzen.
 
10. aansprakelijkheid
De Vereinigte Domstifter is niet aansprakelijk voor fabrieksgaranties en is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling of invloed van derden. De aansprakelijkheid van de Vereinigte Domstifter voor gevolgschade als gevolg van gebreken is uitgesloten. Voor schade die voortvloeit uit productaansprakelijkheid - lichamelijk letsel en materiële schade - is de aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin de Vereinigte Domstifter vorderingen tegen de fabrikant of de toeleveringsbedrijven aan de benadeelde partij overdraagt.
 
11. gegevensbescherming
De naam en het adres van de koper, alsmede alle voor de transactie vereiste gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De verkoopDe koper garandeert dat de klantgegevens niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven. Om het hoogste niveau van veiligheid voor de overdracht van alle persoonsgegevens te kunnen garanderen, maken de Vereinigte Domstifter gebruik van Secure Socket Layer (SSL) overdracht, waarbij alle gegevens worden gecodeerd en beschermd tegen toegang door derden. Zodra u wordt gevraagd persoonlijke informatie in te voeren, wordt de SSL-versleuteling automatisch geactiveerd.
 
12. overeenkomst over de plaats van jurisdictie
De bevoegde rechtbank is Naumburg, voor zover het een handelstransactie van beide partijen betreft. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), ook indien de Koper zijn woonplaats of zetel in het buitenland heeft.
 
13. scheidbaarheidsclausule
Indien een van deze bepalingen ongeldig is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige clausule wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige clausule in economische termen zo dicht mogelijk benadert.
 
Naumburg, 1 april 2022

Download (als PDF):

AGB_Online-Shop_2022-04

 

NL
Ga naar de inhoud