Huisregels

geldig voor Dom van Naumburg met kloostergang, domschatkamer, domtuin, tentoonstelling in de zuidelijke kloostergang, Marienkirche, KinderDomBauhütte, kapellen in het domensemble

Beste bezoekers,

Wij heten u van harte welkom in het UNESCO werelderfgoed Naumburg Dom en wensen u een aangenaam verblijf. De huisregels zijn bindend voor alle bezoekers. Door het betreden van het kathedraal ensemble aanvaardt u de voorschriften van het huisreglement.

1.) Doel van de huisregels

Deze huisregels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan het UNESCO werelderfgoed Naumburg kathedraal een aangename ervaring is. Het is dus in uw eigen belang dat u zich aan de huisregels houdt. Wij nemen uw kritiek serieus en ontvangen dan ook graag suggesties voor verbeteringen en ideeën.

2.) Huis rechts

Het bestuur van de Verenigde Kathedraal Stichtingen, vertegenwoordigd door de Abdijdirecteur, oefent de domiciliare rechten uit. In opdracht van de abdijdirecteur wordt de uitoefening van het domrecht overgedragen aan het personeel van de bezoekersdienst en het evenementenbeheer en de marketing van de kathedraal van Naumburg. De instructies van het personeel dienen derhalve te worden opgevolgd. Zij dienen zowel de veiligheid van de bezoekers als de bescherming van het cultuurgoed dat door de Vereinigte Domstiftern wordt bewaard.

3.) Geldigheid van toegangsbewijzen en toegangsautorisatie

Tijdens de toeristische openingstijden is de toegang tot de kathedraal en de bijbehorende ruimten in het kathedraalensemble alleen toegestaan met een geldig toegangsbewijs.

Bij het betreden van het ensemble van de kathedraal moeten de toegangsbewijzen ter validering worden getoond en vervolgens gedurende de gehele duur van het bezoek worden meegedragen. De tickets geven recht op een eenmalige toegang; geannuleerde tickets verliezen hun geldigheid bij het verlaten van het ensemble van de kathedraal.

Voor de aankoop van tickets tegen gereduceerd tarief moet meestal een officieel document worden overgelegd om aan te tonen dat men in aanmerking komt (b.v. student, scholier, ALG II, zwaar gehandicapte).

Toegangsbewijzen die zonder toestemming zijn verkregen of verkeerd zijn gebruikt, verliezen hun geldigheid en moeten zonder vervanging worden teruggegeven. De betrokken personen kunnen in de toekomst van het bezoek worden uitgesloten. De Vereinigte Domstifter behouden zich het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Jaarkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij geven recht op een bezoek aan de kathedraal, met inbegrip van de schatkamer van de kathedraal, de tentoonstelling in de zuidelijke kruisgang en de tuin van de kathedraal, zo vaak als gewenst tijdens de geldige openingsuren vanaf de datum van aankoop voor de duur van één jaar (voor speciale tentoonstellingen gelden aparte voorwaarden).

De jaarkaart moet bij elk bezoek worden getoond; zo nodig moet de aanspraak worden aangetoond met de identiteitskaart of een ander officieel document.

Jaarpashouders krijgen 10 % korting op:

  • Toegangskaartjes voor twee extra personen bij een bezoek aan de Dom van Naumburg
  • een enkel toegangsticket voor de kathedraal van Merseburg incl. kathedraal schatkist
  • Rondleidingen incl. speciale rondleidingen in de kathedraal van Naumburg en Merseburg en de abdijbibliotheek van Zeitz
  • Projectkosten van de Naumburg KinderDomBauhütte en de KinderDomusMerseburch
  • Concertprijzen van het Naumburgs Domkoor voor concerten in de Naumburgse kathedraal en de aangrenzende kapellen


Overzicht van de geldende toegangsprijzen voor individuele gasten:

incl. audiogids

Volwassenen 9,50 €
Student, stagiair, ALG II, zwaar gehandicapt van 50%   6,00 €
Leerling 3,00 €
familieticket* 23,00 €

Jaarkaart

  • Volwassenen
  • Student, stagiair, ALG II, zwaar gehandicapt van 50%
  • Leerling

 25,00 €
17,00 €
10,00 €

incl. openbare rondleiding in de kathedraal

Volwassenen 12,50 €
Student, stagiair, ALG II, zwaar gehandicapt van 50%   9,00 €
Leerling 3,00 €
familieticket* 29,00 €

* geldig voor 2 volwassenen en hun schoolgaande kinderen

Overzicht van de geldende toegangsprijzen voor groepen**:

Volwassenen | Groep vanaf 15 pers. 9,50 € | 9,00 €
Gids toeslag vanaf 70,00€

** zijn alleen geldig in verband met de boeking van een rondleiding

 

4.) Openingstijden

april tot oktober

Maandag-zaterdag 09.00-18.00

Zondag/kerkverlof 11.00-18.00 uur

 

November tot maart

Maandag-zaterdag 10.00-16.00

Zondag/kerkverlof 12.00-16.00 uur

24 december 09.00-12.00 uur

In verband met kerkdiensten, devoties, concerten en bruiloften en evenementen kunnen er beperkingen gelden voor de openingstijden en de te bezoeken ruimten. Indien het aantal bezoekers te groot is of om andere redenen, kan het bezoek in tijd en/of ruimte geheel of gedeeltelijk worden beperkt.

Onderhoudswerkzaamheden in de kathedraal kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving het zicht op individuele kunstwerken belemmeren.

De diensten worden gehouden op zon- en feestdagen van 10.00-12.00 uur.

5.) Gedragsregels en aansprakelijkheid

Bezoekers wordt verzocht zich te gedragen op een wijze die past bij het karakter van het UNESCO-werelderfgoed en zich te onthouden van alles wat in strijd is met de goede zeden en de handhaving van de veiligheid en de orde.

De kathedraal is een plaats van aanbidding en is ook een plaats van persoonlijk gebed en bezinning tijdens de toeristische openingsuren. Daarom wordt van alle bezoekers verwacht dat zij zich gedragen op een wijze die in overeenstemming is met de waardigheid van de plaats van eredienst. Luid praten en rondrennen moeten daarom worden vermeden. Bezoekers dienen kleding te dragen die past bij de waardigheid van de kathedraal.

Alle gesloten delen van de kerk - in het bijzonder het heiligdom en de oksalen - zijn niet toegankelijk voor bezichtiging. Uitzonderingen gelden alleen voor geautoriseerde personen en geautoriseerde rondleidingen.

Roken is niet toegestaan in het kathedraalensemble (behalve in de tuin van de kathedraal). Uitzonderingen kunnen worden goedgekeurd voor evenementen. Hiertoe zullen aparte rookzones worden aangegeven.

Dieren mogen niet worden meegenomen in de kathedraal of in de aangrenzende zalen, met uitzondering van geleidehonden en hulphonden.

Eten en drinken is niet toegestaan in de kathedraal en in de tentoonstellingsruimten, noch in de Marienkirche.

Mobiele telefoons moeten op "stil" staan; het gebruik van mobiele telefoons buiten de kathedraal, de Mariakerk en de tentoonstellingsruimten moet op zodanige wijze gebeuren dat andere bezoekers niet worden gestoord.

Het meenemen van fietsen, scooters, skateboards, rolschaatsen, loopwielen, enz. in de kathedraal en in het aangrenzende terrein van de kathedraal is niet toegestaan om veiligheidsredenen en om onze bezoekers te beschermen tegen ongepaste inmenging of zelfs verstoring. Deze voorwerpen moeten buiten de kathedraal blijven.

Personen die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed verkeren, mogen de gebouwen niet betreden of kunnen in de loop van het bezoek door het personeel van de bezoekersdienst uit de gebouwen worden verwijderd.

Kinderen onder de zes jaar mogen de kathedraal en de aangrenzende zalen alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene.

Schoolklassen en naschoolse groepen, alsmede andere groepen kinderen en jongeren mogen het ensemble van de kathedraal alleen bezoeken onder begeleiding van leerkrachten en begeleiders. Om verzekeringstechnische redenen moeten deze personen tijdens de gehele duur van het bezoek aan de kathedraal aanwezig zijn en voldoende toezicht houden op de groep.

Het aanraken van de tentoongestelde voorwerpen en het hanteren van voorwerpen die de kunstwerken kunnen beschadigen, is niet toegestaan.

Ter bescherming van de bezoekers en de kunstwerken staan afzonderlijke delen van het kathedraalensemble onder videobewaking. Deze gebieden zijn aangewezen.

Bezoekers zijn aansprakelijk voor alle schade die door hun gedrag wordt veroorzaakt. De verplichting tot terugbetaling van de kosten bestaat ook in geval van onachtzame of opzettelijke activering van de alarm- en brandalarmsystemen. Ouders of voogden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kinderen zonder toezicht.

Doorgangen, trappen en nooduitgangen mogen niet worden versperd. Nooduitgangen mogen alleen in noodgevallen worden gebruikt.

Rondleidingen in de kathedraal en de aangrenzende zalen mogen alleen worden gegeven door medewerkers van de Vereinigte Domstifter. Rondleiders die niet in dienst zijn, mogen alleen een rondleiding geven met de uitdrukkelijke toestemming van de Vereinigte Domstifter.

Rolstoelen mogen in de kathedraal en in het hele ensemble van de kathedraal gebruikt worden. Rolstoelgebruikers wordt aangeraden een begeleider mee te nemen.

6.) Fotografie en filmen

Filmen en fotograferen is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Daartoe moet een fotovergunning worden gekocht, die op een voor het toezichthoudend personeel duidelijk zichtbare wijze in het kathedraalensemble moet worden gedragen. Het gebruik van flits en statief is toegestaan.

Bij het filmen en fotograferen moeten de persoonlijke rechten van andere bezoekers worden gerespecteerd.

Fotograferen en filmen voor commerciële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede in het kader van berichtgeving in de media (pers) is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Vereinigte Domstifter.

7.) Garderobe en verloren voorwerpen

Grote handbagage (rugzakken en tassen groter dan DIN A3) en natte paraplu's mogen niet worden meegenomen in de kathedraal en de aangrenzende zalen (met name de tentoonstellingszalen). Kluisjes en paraplubakken zijn beschikbaar voor het opbergen van deze voorwerpen.

Niet opgeëiste voorwerpen zullen worden behandeld als verloren voorwerpen. Aansprakelijkheid van de Vereinigte Domstifter voor waardevolle voorwerpen die in de garderobe worden gedeponeerd, is uitgesloten.

Wij verzoeken u in de kathedraal gevonden voorwerpen in te leveren bij de kassa van de kathedraal. Verloren voorwerpen zullen worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor de toezending van verloren voorwerpen worden administratiekosten in rekening gebracht, waarvan het bedrag afhankelijk is van de kosten en de verzendingskosten.

14.) Slotbepaling

De huisregels treden met onmiddellijke ingang in werking. Ze zijn verkrijgbaar aan de kassa. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op de website www.naumburger-dom.de.

Naumburg, 02.03.2020
Dr. Holger Kunde
Directeur van de Stichting

Toevoegingen aan de huisregels van 24.8.2020

1.) Het dragen van een mond-neus bedekking in het kathedraal ensemble is verplicht en een voorwaarde voor toegang.

2.) Onmiddellijk na binnenkomst is elke gast verplicht zijn handen te desinfecteren.

3.) Om besmettingsketens te kunnen traceren, eist de volksgezondheidsdienst dat alle bezoekers met naam en toenaam worden geregistreerd, met adres, telefoonnummer en tijdstip van aankomst. De adreslijsten worden vernietigd na een opslagperiode van 8 weken.

4.) Alle bezoekers worden aangemoedigd om, indien mogelijk, zonder contant geld te betalen.

5). Het bezoek aan de kathedraal en de aangrenzende gebouwen vindt plaats na een rondleiding.

6). Bezoekers zijn verplicht de afstands- en hygiënevoorschriften in acht te nemen. Tussen bezoekers, toezichthoudend personeel en loketpersoneel moet een minimumafstand van ten minste 1,5 meter in acht worden genomen. Dit geldt voor de gehele duur van het verblijf in de kathedraal en de aangrenzende gebouwen.

7.) De voor sommige kamers vastgestelde maxima voor het aantal personen moeten strikt in acht worden genomen.

8.) Niemand met identificeerbare symptomen van SARS-CoV-2 of verkoudheidsverschijnselen zal het museum worden binnengelaten.

9.) Bezoekers die in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een besmet persoon, mogen de kathedraal en de tentoonstellingsruimten niet betreden.

10.) De Vereinigte Domstifter hechten veel belang aan de veiligheid van bezoekers en personeel. Mocht er ondanks de uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toch een besmetting met het COVID-19 virus optreden, dan aanvaarden de Vereinigte Domstifter geen aansprakelijkheid.

11.) Het aanvullend reglement op de huisregels van 24.8.2020 treedt in werking op 24.8.2020. Zij zijn samen met de algemeen geldende huisregels verkrijgbaar in de lokettenzaal en kunnen ook worden geraadpleegd op de website www.naumburger-dom.de.

Naumburg, 24.8.2020
Dr. Holger Kunde
Directeur van de Stichting

NL
Ga naar de inhoud