Bonnen voor de Naumburgse Dom, de Merseburger Dom en de Abdijbibliotheek in Zeitz

Plan nu al een bezoek aan de dom van Naumburg, de dom van Merseburg of de abdijbibliotheek in Zeitz. Met een bon van de Vereinigte Domstifter kunt u uw dierbaren trakteren en alvast nieuwe plannen maken voor de tijd na de Corona-pandemie. De bon kan worden ingewisseld voor toegangskaarten en rondleidingen, projecten van de KinderDomBauhütte en de KinderDomusMerseburch, maar ook voor het gehele aanbod in de domwinkels van Merseburg en Naumburg.

De bonnen hebben een waarde van 10,00 € of 15,00 €.

De voucher kan niet worden ingewisseld voor contant geld en is niet deelbaar. De termijn voor het inwisselen van de voucher wordt bepaald door de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), in het bijzonder §195 en §199. De Vereinigte Domstifter aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeoorloofd gebruik. Onze Algemene voorwaarden.

Neem voor de bestelling van uw waardebon per e-mail contact op met onze kathedraalwinkel, onder vermelding van uw adres en de gewenste waarde van de waardebon: shop@vereinigtedomstifter.de. De levering geschiedt tegen vooruitbetaling. Wij sturen u de voucher per post toe.

Algemene Voorwaarden (AV)

1. sluiting van het contract

De Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg en de Kollegiatstift Zeitz, Domplatz 16-17, 06618 Naumburg, komen met Koper overeen dat de volgende algemene betalings- en leveringsvoorwaarden als bindend worden aanvaard. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op deze en alle volgende transacties met de Koper. Eventuele andere voorwaarden van de koper zijn niet geldig, tenzij het gaat om individuele overeenkomsten. Onze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard in het geval van een online bestelling bij verzending van de bestelbon, in het geval van een bestelling per fax bij verzending van de fax en in het geval van een schriftelijke bestelling bij verzending van de brief of e-mail. Afwijkingen door individuele overeenkomst vereisen de schriftelijke vorm aan beide zijden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen onze aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd wat betreft ontwerp, hoeveelheid, prijs, levertijd en leveringsmogelijkheid. Leveringscontracten komen tot stand door onze schriftelijke orderbevestigingen na de bestelling van de koper of door onze levering. Alle mondelinge overeenkomsten, in het bijzonder ook neven- en aanvullende overeenkomsten, met inbegrip van overeenkomsten betreffende de uitvoering van de opdracht, vereisen onze afzonderlijke schriftelijke bevestiging om geldig te zijn.

2. informatie-eisen

De klant is verplicht bij de inschrijving waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. waarheidsgetrouwe informatie. Indien de gegevens van de klant veranderen, met name zijn naam en adres naam en adres, is de klant verplicht ons onmiddellijk van deze wijzigingen in kennis te stellen. onmiddellijk. In geval van valse informatie zal de Vereinigte Domstifter zu Merseburg en Naumburg en het collegiale hoofdstuk Zeitz hebben het recht zich uit het contract terug te trekken. terugtrekken uit het contract.

De klant zorgt ervoor dat het door hem opgegeven e-mailadres kan worden e-mail adres bereikbaar is en dat de ontvangst van berichten niet wordt verhinderd of overbevolking van de e-mail account, is de ontvangst van berichten niet is onmogelijk.

3. verkoopprijzen

De prijzen zijn exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld) en inclusief de momenteel geldende Duitse BTW. Indien er meer dan 4 maanden tussen de bestelling en de levering liggen zonder dat wij in gebreke zijn, zijn wij gerechtigd om na het verstrijken van 4 maanden een verhoging van onze catalogusprijzen aan u door te berekenen. Voor een dergelijke prijsverhoging is uw toestemming niet nodig. De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn echter doorslaggevend.

4. verzendkosten
4.1 Levering Duitsland

Voor de binnenlandse scheepvaart betaalt u eenmalig

  • 2,50 € voor brieven tot 500 g
  • 4,00 € voor brieven tot 1000 g
  • 9,00 € voor leveringen van wijn en affiches
  • 7,00 € voor andere zendingen

per bestelling voor verzending en verpakking. De algemene levertijd is ongeveer 5-7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wij controleren of uw bestelling op voorraad is en nemen contact met u op als artikelen uit uw bestelling niet op korte termijn kunnen worden geleverd. Een bindende verzenddatum kan alleen voortvloeien uit de orderbevestiging of andere individuele communicatie. Schadevergoeding bij te late levering is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. De levering wordt uitgevoerd door de pakketdienst van Deutsche Post AG.

4.2 Levering EU

Buitenlandse orders kunnen alleen worden geaccepteerd en verwerkt vanuit landen van de Europese Unie (EU). Er wordt €12,00 in rekening gebracht voor Europese verzending. De verzendkosten zijn inclusief porto- en verpakkingskosten, ongeacht het gewicht en de waarde van de bestelling. Bovendien is de momenteel geldende belasting over de toegevoegde waarde van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op leveringen aan landen van de Europese Unie (EU). De algemene levertijd is ongeveer 7-10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Wij zullen uw bestelling controleren op de beschikbaarheid van de voorraad en contact met u opnemen als artikelen uit uw bestelling niet op korte termijn kunnen worden geleverd.
Een bindende verzenddatum kan alleen voortvloeien uit de orderbevestiging of andere individuele communicatie. Schadevergoeding in geval van vertraagde levering is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

5. betaling en betalingsvoorwaarden in eigen land

De levering van de bestelde producten vindt plaats tegen vooruitbetaling. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging en een factuur per e-mail. Maak het factuurbedrag over op de volgende rekening:

Duitse bank
IBAN: DE25 8607 0000 0648 0222 01
BIC/SWIFT: DEUTDE8LXXX

Wanneer het geld op onze bankrekening is ontvangen, zullen wij de bestelde producten verzenden.

6. eigendomsvoorbehoud en veiligstelling van vorderingen

Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de betaling volledig is uitgevoerd. In geval van inbeslagname of andere ingrepen door derden in de leveringsartikelen, dient de klant ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van gedrag van de klant in strijd met het contract, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om de leveringsvoorwerpen terug te nemen na het stellen van een termijn en is de klant verplicht om deze af te geven. Plaats van uitvoering voor alle vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst en de plaats van jurisdictie is 06618 Naumburg.

7. ontwerp en modelverandering

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in het ontwerp, het model en de kleur aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts van ondergeschikt belang zijn of in de handel gebruikelijk zijn of objectief gezien positief zijn voor de klant. De wijzigingen moeten redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met onze belangen.

8. recht van teruggave / recht van herroeping

Als een product niet aan de verwachtingen voldoet of gebreken vertoont, ...mag het binnen 14 dagen geruild of geretourneerd worden.., op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking is. Wij verzoeken u het product na voorafgaande schriftelijke toestemming (brief, fax of e-mail) terug te sturen naar het volgende adres, fax of e-mail) naar het volgende adres:

Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Kathedraalplein 16-17
06618 Naumburg
Telefoon +49 (0) 3445 23 01 22
Fax +49 (0) 3445 23 01 22
E-mail: shop@vereinigtedomstifter.de

Indien de goederen door gebruik door de klant of een aan de klant toe te rekenen persoon verwijtbaar worden vernietigd, beschadigd of in waarde verminderd, zal de klant de Vereinigte Domstifter vergoeden voor de waarde van de goederen of de vermindering van de waarde. In dit verband kan de Vereinigte Domstifter voldoen aan hun vorderingen uit hoofde van reeds door de klant gedane betalingen.

De kosten van terugzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen of gebreken vertonen. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Wij vragen u de goedkoopste verzendmethode te gebruiken (voor boeken meestal "boekverzending"). De verzendkosten (goederen naar koper) worden ook niet terugbetaald. Van de herroeping zijn uitgesloten:

  • Producten op maat
  • CD's, audio- of video-opnamen of software (behalve in het geval van een aantoonbaar defect)
  • Coupons.

Helaas kunnen wij geen onaangekondigde en/of onvoldoende gefrankeerde of afgehaalde zendingen accepteren.

9. annuleringskosten

Indien de klant zich ten onrechte van een geplaatste bestelling terugtrekt, kunnen wij, onverminderd de mogelijkheid om een hogere daadwerkelijke schadevergoeding te eisen, 10 % van de verkoopprijs eisen voor de gemaakte kosten voor de verwerking van de bestelling en voor de winstderving. De besteller behoudt zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen.

10. aansprakelijkheid

De Vereinigte Domstifter is niet aansprakelijk voor fabrieksgaranties. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan als gevolg van een onjuiste behandeling of invloed van buitenaf. De aansprakelijkheid van de Vereinigte Domstifter voor gevolgschade is uitgesloten. Voor schade die voortvloeit uit productaansprakelijkheid - letsel- en zaakschade - is de aansprakelijkheid beperkt voor zover Vereinigte Domstifter vorderingen op de fabrikant of op de toeleveranciers overdraagt aan de benadeelde partij.

11. gegevensbescherming

Uw naam en adres en alle gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Wij garanderen dat wij uw klantgegevens niet zullen doorgeven aan derden. Om de hoogste veiligheid voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens te kunnen garanderen, maken wij gebruik van de Secure Socket Layer transmissie, waarin alle gegevens versleuteld zijn en beschermd zijn tegen toegang door derden. Zodra u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens in te voeren, wordt de SSL-codering automatisch geactiveerd.

12. overeenkomst over de plaats van jurisdictie

De plaats van jurisdictie is Naumburg, voor zover het gaat om een handelstransactie aan beide zijden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), ook als de klant zijn woonplaats of zetel in het buitenland heeft.

13. scheidbaarheidsclausule

Indien een van deze bepalingen ongeldig is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige clausule wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige clausule in economische termen zo dicht mogelijk benadert.

06.04.2020

Scroll-To-Top-Button
NL
Ga naar de inhoud